Stowarzyszenie "Orla" Wąsosz - strona oficjalna

Strona klubowa
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Górnik Złotoryja - Chrobry II Głogów 1:1
 • Prochowiczanka Prochowice - Karkonosze Jelenia Góra 2:2
 • Sparta Rudna - Sparta Grębocice 1:5
 • - Apis Jędrzychowice 1:2
 • - AKS Strzegom 1:4
 • Odra - Total Ścinawa - Stal Chocianów 4:0
 • - pauza
 • Stowarzyszenie Orla Wąsosz - Orkan Szczedrzykowice 2:3
 •        

Kalendarium

31

01-2023

wtorek

01

02-2023

środa

02

02-2023

czwartek

03

02-2023

piątek

04

02-2023

sobota

05

02-2023

niedziela

06

02-2023

pon.

Najnowsza galeria

Siłownia w budynku klubowym
Ładowanie...

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 6 gości

dzisiaj: 189, wczoraj: 401
ogółem: 3 047 109

statystyki szczegółowe

Buttony

Wyszukiwarka

Logowanie

Statut Orla Wąsosz

STATUT

STOWARZYSZENIA

„ORLA” WĄSOSZ

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§ 1

 

Stowarzyszenie „ORLA” WĄSOSZ zwane dalej STOWARZYSZENIEM jest stowarzyszeniem środowiskowym, zrzeszającym osoby zainteresowane uprawianiem sportu oraz rozwijaniem kultury i oświaty.

Stowarzyszenie „ORLA” Wąsosz przejmuje i kontynuuje tradycje LZS „ORLA” Wąsosz oraz MKS „ORLA” Wąsosz.

 

§ 2

 

Terenem działania STOWARZYSZENIA jest miasto i gmina Wąsosz. Siedzibą jest miejscowość Wąsosz.

 

§ 3

 

STOWARZYSZENIE jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

 

§ 4

 

STOWARZYSZENIE działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo
o stowarzyszeniach, ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, ustawą o systemie oświaty oraz niniejszym statutem.

 

 

Rozdział II

Cel KLUBU i sposoby realizacji

 

§ 5

 

Celem STOWARZYSZENIA jest:

1.    Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom odpowiednich warunków dla uprawiania wychowania fizycznego i sportu, a mieszkańcom miasta i gminy Wąsosz wypoczynku i rekreacji

2.    Wspieranie działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji,

3.    Ułatwianie dostępu do edukacji w kraju i za granicą,

4.    Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i współpracy międzynarodowej
w zakresie oświaty,

 

 

 

 

§ 6

 

Dla osiągnięcia  celu określonego w § 5 STOWARZYSZENIE prowadzi:

I. Działalność nieodpłatną polegającą na:

 1. Organizowaniu sekcji i drużyn sportowych
 2. Organizowaniu szkoleń sportowych w postaci treningów
 3. Organizowaniu zawodów i imprez sportowych,  a także uczestniczenie w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje
 4. Propagowaniu wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu oraz prowadzenie pracy wychowawczej wśród swych członków
 5. Uczestniczenie w rozwoju obszarów wiejskich
 6. Zakładaniu i prowadzeniu szkół wszystkich typów z uwzględnieniem potrzeb regionu,  organizowaniu i finansowaniu konferencji, seminariów, targów edukacyjnych, imprez i konkursów,
 7. Opracowywaniu programów szkolnych
 8. Ułatwianiu dostępu do edukacji poprzez m.in. wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnienie równości szans młodzieży i dzieci z różnych środowisk,
 9. Finansowanie stypendiów i nagród dla osób uczących i dokształcających się,
 10. Tworzenie otwartego środowiska obywatelskiego oraz prowadzenie działań mających na celu integrację z Unią Europejską,
 11. Rozwijanie przedsiębiorczości i mobilności obywateli oraz przeciwdziałanie bezrobociu, głównie w środowisku absolwentów wszystkich typów szkół,
 12. Prowadzenie wymiany uczniów i studentów pomiędzy szkołami i instytucjami w Europie i świecie.
 13. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
 14. Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
 15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 16. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
 17. Organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw.

 

II. Działalność odpłatną polegającą na:

1. Prowadzeniu szkoleń i kursów edukacyjnych,

2. Uatrakcyjnianie nauki, np. poprzez naukę języków obcych,

3.  Podnoszenie  jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewnienie dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnej.

 

Rozdział III

Członkowie STOWARZYSZENIA ich prawa i obowiązki

 

§ 7

 

Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na:

 1. honorowych
 2. rzeczywistych
 3. uczestników

 

§ 8

 

Tytuł honorowego członka STOWARZYSZENIA nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków, posiadającym duże zasługi w pracy dla dobra STOWARZYSZENIA.

 

§ 9

1.    Członkiem rzeczywistym STOWARZYSZENIA mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 1. Członek rzeczywisty posiada bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. Członków przyjmuje się na podstawie złożonej pisemnie deklaracji.

 

§ 10

 

Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, poniżej 18 roku życia, o ile złoży pisemną deklarację i zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 11

 

      1.   Każdy członek ma prawo:

           a/ uczestniczyć w zebraniach STOWARZYSZENIA

           b/ wybierać i być wybieranym do władz STOWARZYSZENIA

 c/ poddawać ocenie działalność STOWARZYSZENIA i jej władz, a także   

     wysuwać postulaty i wnioski wobec władz STOWARZYSZENIA

           d/ korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu sportowego 

     będących własnością STOWARZYSZENIA, na warunkach określonych   

     przez Zarząd STOWARZYSZENIA

           e/ reprezentować barwy STOWARZYSZENIA w zawodach i imprezach    

               sportowych

       2.   Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa zawarte w ptk.1 § 10,
               z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie mogą 

               głosować nad uchwałami i decyzjami STOWARZYSZENIA.

 

 

                                                                  § 12

 

Do obowiązków członka STOWARZYSZENIA należy:

1.     Branie czynnego udziału w działalności STOWARZYSZENIA

2.     Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA

3.     Regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie STOWARZYSZENIA

4.     Chronienie własności STOWARZYSZENIA i jego własnego dobra.

 

                                                           § 13

 

Członkowie STOWARZYSZENIA uprawiający sport czynnie:

1.     Są ubezpieczeni

2.     Mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez STOWARZYSZENIA.

3.     Nie mogą bez zgody Zarządu STOWARZYSZENIA startować w barwach innych klubów.

 

                                                          § 14

 

Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje przez:

1.     Śmierć

2.     Wystąpienie

3.     Skreślenie z listy

4.     Wykluczenie

                                                          § 15

 

Członek STOWARZYSZENIA pragnący wystąpić, winien zgłosić do Zarządu swoje wystąpienie i jednocześnie uregulować wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do STOWARZYSZENIA.

 

                                                                 § 16

 

1.     Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w razie zalegania w opłacie składek członkowskich, co najmniej za okres 6-ciu miesięcy lub w razie nie brania udziału w pracach STOWARZYSZENIA, mimo dwukrotnego pisemnego wezwania w tej sprawie.

2.     Skreślony z listy członków STOWARZYSZENIA może być przyjęty ponownie najwcześniej po upływie 6-ciu miesięcy od daty skreślenia, po uprzednim uiszczeniu zaległych składek.

 

                                                         § 17

 

1.     Wykluczenie z Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku działania członka na szkodę STOWARZYSZENIA, popełnienia czynów niegodnych członka STOWARZYSZENIA. W w/w przypadkach Zarząd STOWARZYSZENIA ma również prawo zawiesić członka w jego prawach.

2.     Wykluczeni ze STOWARZYSZENIA mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji Zarządu.

 

 

                                                         § 18

 

Członkowie STOWARZYSZENIA za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w działalności STOWARZYSZENIA, mogą być przez Zarząd STOWARZYSZENIA wyróżnieni lub nagradzani: pochwała ustna lub na piśmie, dyplom, nagroda rzeczowa.

 

                                                                § 19

 

Za uchybienia oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz STOWARZYSZENIA, mogą być nakładane na członków następujące kary:

-          upomnienie ustne lub pisemne

-          ostrzeżenie lub nagana

-          zawieszenie

-          wykluczenie

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom wszczyna Zarząd STOWARZYSZENIA a przeciwko członkom władz STOWARZYSZENIA – Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja i Władze KLUBU

 

§ 20

 

STOWARZYSZENIE ”ORLA” WĄSOSZ opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków i działaczy. Do prowadzenia swoich spraw STOWARZYSZENIE może zatrudnić pracowników.

 

§ 21

 

Władzami STOWARZYSZENIA są:

1.     Walne Zgromadzenie Członków

2.     Zarząd STOWARZYSZENIA

3.     Komisja Rewizyjna

 

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 22

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie STOWARZYSZENIA.

Walne Zgromadzenie Członków zbiera się przynajmniej raz w roku.

 

§ 23

 

Zarząd podejmując uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków winien powiadomić członków STOWARZYSZENIA poprzez ogólnodostępne ogłoszenia oraz inne ogólnodostępne formy przekazu informacji, przynajmniej na 14 dni przed zapowiedzianym terminem.

 

 

§ 24

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1.     Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

2.     Ocena działalności STOWARZYSZENIA i jego Władz oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom.

3.     Uchwalanie planów i budżetu STOWARZYSZENIA.

4.     Uchwalenie wysokości składek członkowskich.

5.     Uchwalenie zmian w statucie STOWARZYSZENIA.

6.     Nadawanie tytułu honorowego Członka STOWARZYSZENIA.

7.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy.

8.     Powoływanie szkół

 

                                                        § 25

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostaje zwołane przez Zarząd STOWARZYSZENIA z zasadami zawartymi w § 23

1.     Na skutek uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków

2.     Z inicjatywy własnej Zarządu

3.     Na żądanie Komisji Rewizyjnej

4.     Na żądanie, co najmniej 1/3 członków STOWARZYSZENIA.

                                                                                                    

                                                         § 26

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane najpóźniej w ciągu 1-go miesiąca od daty żądania.

 

 

§ 27

 

Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1.     Uzupełniające wybory Władz STOWARZYSZENIA

2.     Uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA

3.     Zmiana statusu STOWARZYSZENIA.

 

§ 28

 

Dla ważności uchwał Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków potrzebna jest obecność, co najmniej 2/3 członków STOWARZYSZENIA. W drugim terminie uchwały są prawomocne bez względu na ilość obecnych w Zgromadzeniu członków.

Uchwały zapadają większą ilością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 29

 

1.     Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z 5-ciu do 8-u osób:

-          Prezes Stowarzyszenia

-          Sekretarz

-          Skarbnik

-          5-członków

              Osoby te wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków

             STOWARZYSZENIA. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

        2.   Zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA odbywają się w miarę potrzeby, nie

             rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3.     Do ważności uchwał Zarządu STOWARZYSZENIA konieczna jest obecność co najmniej 1/2  liczby członków Zarządu, w tym Prezes.

4.     W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują 

Prezesowi.

      5.   W sprawach innych niż majątkowe Zarząd reprezentuje Prezes wraz z

            Sekretarzem.

 

                                                   § 30

 

Do zadań Zarządu STOWARZYSZENIA należy kierowanie bieżącą działalnością STOWARZYSZENIA pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami STOWARZYSZENIA a w szczególności:

1.     Reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz i działanie w jego imieniu

2.     Wykonywanie uchwały Walnego Zgromadzenia STOWARZYSZENIA

3.     Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

4.     Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

5.     Przyjmowanie i skreślanie członków

6.     Zarządzanie majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA zgodnie z obowiązującymi przepisami

7.     Składanie sprawozdań z działalności STOWARZYSZENIA.

 

                                                        § 31

 

Członek Zarządu STOWARZYSZENIA może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków STOWARZYSZENIA.

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić przez Walne Zgromadzenie Członków.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 32

 

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności

STOWARZYSZENIA.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 /trzech/ członków, wybieranych przez

Walne Zgromadzenie Członków STOWARZYSZENIA na okres 2 /dwóch/ lat.

3.     Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

4.     Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie STOWARZYSZENIA.

5.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

     STOWARZYSZENIA – przynajmniej raz w roku.

b/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień,

     określenia terminów i sposobów ich usunięcia,

c/ składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o stanie gospodarki i

     finansów STOWARZYSZENIA.

d/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał Zarządu.

e/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego

     Zgromadzenia.

 

                                                                § 33

 

1.     Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji

Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów, przy

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Odwołanie Komisji Rewizyjnej następuje decyzją Walnego Zgromadzenia,

Większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 34

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu spośród członków STOWARZYSZENIA.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze KLUBU

 

§ 35

 

Majątek STOWARZYSZENIA stanowią środki finansowe, nieruchomości środki trwałe, środki ruchome i wierzytelności.

 

§ 36

 

Dochody STOWARZYSZENIA składają się z:

1.     Składek członkowskich

2.     Dochody z imprez sportowych

3.     Wynajmu urządzeń i obiektów sportowych

4.     Dotacji

5.     Dochodów z własnej działalności gospodarczej

6.     Reklam

7.     Darowizn

8.     Dochodów z innych imprez prowadzonych przez STOWARZYSZENIA

9.     Różnych przekazów imiennych

10.  Ofiarności społeczeństwa, instytucji państwowych i prywatnych.

 

§ 37

 

Cały majątek STOWARZYSZENIA tj. majątek ruchomy i nieruchomy – znajduje się w inwentarzu STOWARZYSZENIA i stanowi jego własność.

 

§ 38

 

Rokiem rozrachunkowym STOWARZYSZENIA jest rok kalendarzowy.

 

§ 39

 

Majątkiem STOWARZYSZENIA dysponuje:

1.     Zarząd i Prezes w ramach ustalonego budżetu.

2.     Do wydatkowania sum pieniężnych, do podpisywania dokumentów dotyczących spraw finansowo – gospodarczych i oświadczeń, w zakresie praw i obowiązków finansowych upoważnieni są łącznie:

a/ Prezes STOWARZYSZENIA

b/ Skarbnik

c/ Sekretarz

 

§ 40

 

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązania KLUBU

 

§ 41

 

Zmiana statutu STOWARZYSZENIA wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków STOWARZYSZENIA podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

 

§ 42

 

1.     Rozwiązanie się STOWARZYSZENIA może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków STOWARZYSZENIA, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Uchwała o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Stowarzyszenie Orla WąsoszOrkan Szczedrzykowice
Stowarzyszenie Orla Wąsosz 2:3 Orkan Szczedrzykowice
2019-06-08, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
Górnik Złotoryja 1:1 Chrobry II Głogów
Prochowiczanka Prochowice 2:2 Karkonosze Jelenia Góra
Sparta Rudna 1:5 Sparta Grębocice
1:2 Apis Jędrzychowice
1:4 AKS Strzegom
Odra - Total Ścinawa 4:0 Stal Chocianów
pauza
Stowarzyszenie Orla Wąsosz 2:3 Orkan Szczedrzykowice

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31
Odra - Total Ścinawa - pauza
Prochowiczanka Prochowice - pauza
- pauza
Sparta Rudna - pauza
Górnik Złotoryja - pauza
- pauza
- pauza
- pauza

Statystyki drużyny

Zczuba.tv

Sport.pl