Stowarzyszenie "Orla" Wąsosz - strona oficjalna

Strona klubowa
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Orla Wąsosz - Prochowiczanka Prochowice
 • Sokół Wielka Lipa - Orla Wąsosz
 • MKP Wołów - Orla Wąsosz
 • Orla Wąsosz - Ars Football Europa
 • Wiwa Goszcz - Orla Wąsosz
 •        

Kalendarium

21

07-2017

piątek

22

07-2017

sobota

Orla Wąsosz - Prochowiczanka Prochowice - 11:00

23

07-2017

niedziela

24

07-2017

pon.

25

07-2017

wtorek

26

07-2017

środa

Sokół Wielka Lipa - Orla Wąsosz - 00:00

27

07-2017

czwartek

Najnowsza galeria

Nowa galeria
Ładowanie...

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 21, wczoraj: 199
ogółem: 1 463 339

statystyki szczegółowe

Buttony

Wyszukiwarka

Logowanie

Statut Orla Wąsosz

STATUT

STOWARZYSZENIA

„ORLA” WĄSOSZ

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§ 1

 

Stowarzyszenie „ORLA” WĄSOSZ zwane dalej STOWARZYSZENIEM jest stowarzyszeniem środowiskowym, zrzeszającym osoby zainteresowane uprawianiem sportu oraz rozwijaniem kultury i oświaty.

Stowarzyszenie „ORLA” Wąsosz przejmuje i kontynuuje tradycje LZS „ORLA” Wąsosz oraz MKS „ORLA” Wąsosz.

 

§ 2

 

Terenem działania STOWARZYSZENIA jest miasto i gmina Wąsosz. Siedzibą jest miejscowość Wąsosz.

 

§ 3

 

STOWARZYSZENIE jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

 

§ 4

 

STOWARZYSZENIE działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo
o stowarzyszeniach, ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, ustawą o systemie oświaty oraz niniejszym statutem.

 

 

Rozdział II

Cel KLUBU i sposoby realizacji

 

§ 5

 

Celem STOWARZYSZENIA jest:

1.    Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom odpowiednich warunków dla uprawiania wychowania fizycznego i sportu, a mieszkańcom miasta i gminy Wąsosz wypoczynku i rekreacji

2.    Wspieranie działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji,

3.    Ułatwianie dostępu do edukacji w kraju i za granicą,

4.    Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i współpracy międzynarodowej
w zakresie oświaty,

 

 

 

 

§ 6

 

Dla osiągnięcia  celu określonego w § 5 STOWARZYSZENIE prowadzi:

I. Działalność nieodpłatną polegającą na:

 1. Organizowaniu sekcji i drużyn sportowych
 2. Organizowaniu szkoleń sportowych w postaci treningów
 3. Organizowaniu zawodów i imprez sportowych,  a także uczestniczenie w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje
 4. Propagowaniu wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu oraz prowadzenie pracy wychowawczej wśród swych członków
 5. Uczestniczenie w rozwoju obszarów wiejskich
 6. Zakładaniu i prowadzeniu szkół wszystkich typów z uwzględnieniem potrzeb regionu,  organizowaniu i finansowaniu konferencji, seminariów, targów edukacyjnych, imprez i konkursów,
 7. Opracowywaniu programów szkolnych
 8. Ułatwianiu dostępu do edukacji poprzez m.in. wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnienie równości szans młodzieży i dzieci z różnych środowisk,
 9. Finansowanie stypendiów i nagród dla osób uczących i dokształcających się,
 10. Tworzenie otwartego środowiska obywatelskiego oraz prowadzenie działań mających na celu integrację z Unią Europejską,
 11. Rozwijanie przedsiębiorczości i mobilności obywateli oraz przeciwdziałanie bezrobociu, głównie w środowisku absolwentów wszystkich typów szkół,
 12. Prowadzenie wymiany uczniów i studentów pomiędzy szkołami i instytucjami w Europie i świecie.
 13. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
 14. Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
 15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 16. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
 17. Organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw.

 

II. Działalność odpłatną polegającą na:

1. Prowadzeniu szkoleń i kursów edukacyjnych,

2. Uatrakcyjnianie nauki, np. poprzez naukę języków obcych,

3.  Podnoszenie  jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewnienie dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnej.

 

Rozdział III

Członkowie STOWARZYSZENIA ich prawa i obowiązki

 

§ 7

 

Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na:

 1. honorowych
 2. rzeczywistych
 3. uczestników

 

§ 8

 

Tytuł honorowego członka STOWARZYSZENIA nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków, posiadającym duże zasługi w pracy dla dobra STOWARZYSZENIA.

 

§ 9

1.    Członkiem rzeczywistym STOWARZYSZENIA mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 1. Członek rzeczywisty posiada bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. Członków przyjmuje się na podstawie złożonej pisemnie deklaracji.

 

§ 10

 

Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, poniżej 18 roku życia, o ile złoży pisemną deklarację i zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 11

 

      1.   Każdy członek ma prawo:

           a/ uczestniczyć w zebraniach STOWARZYSZENIA

           b/ wybierać i być wybieranym do władz STOWARZYSZENIA

 c/ poddawać ocenie działalność STOWARZYSZENIA i jej władz, a także   

     wysuwać postulaty i wnioski wobec władz STOWARZYSZENIA

           d/ korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu sportowego 

     będących własnością STOWARZYSZENIA, na warunkach określonych   

     przez Zarząd STOWARZYSZENIA

           e/ reprezentować barwy STOWARZYSZENIA w zawodach i imprezach    

               sportowych

       2.   Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa zawarte w ptk.1 § 10,
               z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie mogą 

               głosować nad uchwałami i decyzjami STOWARZYSZENIA.

 

 

                                                                  § 12

 

Do obowiązków członka STOWARZYSZENIA należy:

1.     Branie czynnego udziału w działalności STOWARZYSZENIA

2.     Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA

3.     Regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie STOWARZYSZENIA

4.     Chronienie własności STOWARZYSZENIA i jego własnego dobra.

 

                                                           § 13

 

Członkowie STOWARZYSZENIA uprawiający sport czynnie:

1.     Są ubezpieczeni

2.     Mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez STOWARZYSZENIA.

3.     Nie mogą bez zgody Zarządu STOWARZYSZENIA startować w barwach innych klubów.

 

                                                          § 14

 

Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje przez:

1.     Śmierć

2.     Wystąpienie

3.     Skreślenie z listy

4.     Wykluczenie

                                                          § 15

 

Członek STOWARZYSZENIA pragnący wystąpić, winien zgłosić do Zarządu swoje wystąpienie i jednocześnie uregulować wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do STOWARZYSZENIA.

 

                                                                 § 16

 

1.     Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w razie zalegania w opłacie składek członkowskich, co najmniej za okres 6-ciu miesięcy lub w razie nie brania udziału w pracach STOWARZYSZENIA, mimo dwukrotnego pisemnego wezwania w tej sprawie.

2.     Skreślony z listy członków STOWARZYSZENIA może być przyjęty ponownie najwcześniej po upływie 6-ciu miesięcy od daty skreślenia, po uprzednim uiszczeniu zaległych składek.

 

                                                         § 17

 

1.     Wykluczenie z Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku działania członka na szkodę STOWARZYSZENIA, popełnienia czynów niegodnych członka STOWARZYSZENIA. W w/w przypadkach Zarząd STOWARZYSZENIA ma również prawo zawiesić członka w jego prawach.

2.     Wykluczeni ze STOWARZYSZENIA mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji Zarządu.

 

 

                                                         § 18

 

Członkowie STOWARZYSZENIA za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w działalności STOWARZYSZENIA, mogą być przez Zarząd STOWARZYSZENIA wyróżnieni lub nagradzani: pochwała ustna lub na piśmie, dyplom, nagroda rzeczowa.

 

                                                                § 19

 

Za uchybienia oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz STOWARZYSZENIA, mogą być nakładane na członków następujące kary:

-          upomnienie ustne lub pisemne

-          ostrzeżenie lub nagana

-          zawieszenie

-          wykluczenie

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom wszczyna Zarząd STOWARZYSZENIA a przeciwko członkom władz STOWARZYSZENIA – Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja i Władze KLUBU

 

§ 20

 

STOWARZYSZENIE ”ORLA” WĄSOSZ opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków i działaczy. Do prowadzenia swoich spraw STOWARZYSZENIE może zatrudnić pracowników.

 

§ 21

 

Władzami STOWARZYSZENIA są:

1.     Walne Zgromadzenie Członków

2.     Zarząd STOWARZYSZENIA

3.     Komisja Rewizyjna

 

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 22

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie STOWARZYSZENIA.

Walne Zgromadzenie Członków zbiera się przynajmniej raz w roku.

 

§ 23

 

Zarząd podejmując uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków winien powiadomić członków STOWARZYSZENIA poprzez ogólnodostępne ogłoszenia oraz inne ogólnodostępne formy przekazu informacji, przynajmniej na 14 dni przed zapowiedzianym terminem.

 

 

§ 24

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1.     Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

2.     Ocena działalności STOWARZYSZENIA i jego Władz oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom.

3.     Uchwalanie planów i budżetu STOWARZYSZENIA.

4.     Uchwalenie wysokości składek członkowskich.

5.     Uchwalenie zmian w statucie STOWARZYSZENIA.

6.     Nadawanie tytułu honorowego Członka STOWARZYSZENIA.

7.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy.

8.     Powoływanie szkół

 

                                                        § 25

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostaje zwołane przez Zarząd STOWARZYSZENIA z zasadami zawartymi w § 23

1.     Na skutek uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków

2.     Z inicjatywy własnej Zarządu

3.     Na żądanie Komisji Rewizyjnej

4.     Na żądanie, co najmniej 1/3 członków STOWARZYSZENIA.

                                                                                                    

                                                         § 26

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane najpóźniej w ciągu 1-go miesiąca od daty żądania.

 

 

§ 27

 

Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1.     Uzupełniające wybory Władz STOWARZYSZENIA

2.     Uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA

3.     Zmiana statusu STOWARZYSZENIA.

 

§ 28

 

Dla ważności uchwał Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków potrzebna jest obecność, co najmniej 2/3 członków STOWARZYSZENIA. W drugim terminie uchwały są prawomocne bez względu na ilość obecnych w Zgromadzeniu członków.

Uchwały zapadają większą ilością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 29

 

1.     Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z 5-ciu do 8-u osób:

-          Prezes Stowarzyszenia

-          Sekretarz

-          Skarbnik

-          5-członków

              Osoby te wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków

             STOWARZYSZENIA. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

        2.   Zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA odbywają się w miarę potrzeby, nie

             rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3.     Do ważności uchwał Zarządu STOWARZYSZENIA konieczna jest obecność co najmniej 1/2  liczby członków Zarządu, w tym Prezes.

4.     W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują 

Prezesowi.

      5.   W sprawach innych niż majątkowe Zarząd reprezentuje Prezes wraz z

            Sekretarzem.

 

                                                   § 30

 

Do zadań Zarządu STOWARZYSZENIA należy kierowanie bieżącą działalnością STOWARZYSZENIA pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami STOWARZYSZENIA a w szczególności:

1.     Reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz i działanie w jego imieniu

2.     Wykonywanie uchwały Walnego Zgromadzenia STOWARZYSZENIA

3.     Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

4.     Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

5.     Przyjmowanie i skreślanie członków

6.     Zarządzanie majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA zgodnie z obowiązującymi przepisami

7.     Składanie sprawozdań z działalności STOWARZYSZENIA.

 

                                                        § 31

 

Członek Zarządu STOWARZYSZENIA może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków STOWARZYSZENIA.

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić przez Walne Zgromadzenie Członków.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 32

 

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności

STOWARZYSZENIA.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 /trzech/ członków, wybieranych przez

Walne Zgromadzenie Członków STOWARZYSZENIA na okres 2 /dwóch/ lat.

3.     Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

4.     Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie STOWARZYSZENIA.

5.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

     STOWARZYSZENIA – przynajmniej raz w roku.

b/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień,

     określenia terminów i sposobów ich usunięcia,

c/ składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o stanie gospodarki i

     finansów STOWARZYSZENIA.

d/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał Zarządu.

e/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego

     Zgromadzenia.

 

                                                                § 33

 

1.     Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji

Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów, przy

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Odwołanie Komisji Rewizyjnej następuje decyzją Walnego Zgromadzenia,

Większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 34

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu spośród członków STOWARZYSZENIA.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze KLUBU

 

§ 35

 

Majątek STOWARZYSZENIA stanowią środki finansowe, nieruchomości środki trwałe, środki ruchome i wierzytelności.

 

§ 36

 

Dochody STOWARZYSZENIA składają się z:

1.     Składek członkowskich

2.     Dochody z imprez sportowych

3.     Wynajmu urządzeń i obiektów sportowych

4.     Dotacji

5.     Dochodów z własnej działalności gospodarczej

6.     Reklam

7.     Darowizn

8.     Dochodów z innych imprez prowadzonych przez STOWARZYSZENIA

9.     Różnych przekazów imiennych

10.  Ofiarności społeczeństwa, instytucji państwowych i prywatnych.

 

§ 37

 

Cały majątek STOWARZYSZENIA tj. majątek ruchomy i nieruchomy – znajduje się w inwentarzu STOWARZYSZENIA i stanowi jego własność.

 

§ 38

 

Rokiem rozrachunkowym STOWARZYSZENIA jest rok kalendarzowy.

 

§ 39

 

Majątkiem STOWARZYSZENIA dysponuje:

1.     Zarząd i Prezes w ramach ustalonego budżetu.

2.     Do wydatkowania sum pieniężnych, do podpisywania dokumentów dotyczących spraw finansowo – gospodarczych i oświadczeń, w zakresie praw i obowiązków finansowych upoważnieni są łącznie:

a/ Prezes STOWARZYSZENIA

b/ Skarbnik

c/ Sekretarz

 

§ 40

 

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązania KLUBU

 

§ 41

 

Zmiana statutu STOWARZYSZENIA wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków STOWARZYSZENIA podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

 

§ 42

 

1.     Rozwiązanie się STOWARZYSZENIA może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków STOWARZYSZENIA, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Uchwała o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Najbliższe spotkanie

Orla WąsoszProchowiczanka Prochowice
mecz towarzyski
Orla Wąsosz   Prochowiczanka Prochowice
2017-07-22, 11:00:00

Reklama

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Mecze sparingowe
Orla Wąsosz Prochowiczanka Prochowice
Sokół Wielka Lipa Orla Wąsosz
MKP Wołów Orla Wąsosz
Orla Wąsosz Ars Football Europa
Wiwa Goszcz Orla Wąsosz

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1
Górnik Złotoryja - Włókniarz Mirsk
Odra - Total Ścinawa - Nysa Zgorzelec
Olimpia Kamienna Góra - Orla Wąsosz
Stal Chocianów - Apis Jędrzychowice
Górnik Boguszów - Gorce - Sparta Grębocice
Karkonosze Jelenia Góra - AKS Strzegom
Orkan Szczedrzykowice - Olimpia Kowary
Sudety Giebułtów - Chrobry II Głogów

Statystyki drużyny

Zczuba.tv

Sport.pl